OM KA PROJECT

KA Project AB är ett byggföretag och ägare är Magnus Wärnelius. Företaget sysselsätter för närvarande cirka 35 personer och är beläget i Norrköping, men vi är även verksamma i Stockholm med omnejd, vilket gör oss till ett både lokalt och regionalt företag. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet inom byggbranschen, allt ifrån nybyggnation till renovering och stor vikt läggs vid att uppdatera kvalitén på vårt arbetsutförande genom kontinuerliga utbildningar för all vår personal.

OM KA PROJECT

KA Project AB är ett byggföretag och ägare är Magnus Wärnelius. Företaget sysselsätter för närvarande cirka 35 personer och är beläget i Norrköping, men vi är även verksamma i Stockholm med omnejd, vilket gör oss till ett både lokalt och regionalt företag. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet inom byggbranschen, allt ifrån nybyggnation till renovering och stor vikt läggs vid att uppdatera kvalitén på vårt arbetsutförande genom kontinuerliga utbildningar för all vår personal.

KA PROJECTS KVALITETS-, MILJÖ- & ARBETSMILJÖPOLICY

Syftet med respektive policy är att förklara företagsledningens intention gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö för både kunder, leverantörer och personal anställda på KA Project. Policyn gäller för hela verksamhet och samtliga projekt och är en del av verksamhetssystemet. Företaget strävar efter att ständigt bli bättre inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor och har därför ett evigt pågående förbättringsarbete, där utvärdering, riskbedömning, åtgärder och kontroll är en del av det cirkulärt återkommande arbetet.

KA PROJECTS KVALITETSPOLICY

I vår strävan efter långsiktiga kundrelationer, där vi blir det självklara förstahandsvalet av entreprenör sätter vi alltid beställaren i fokus, med ambitionen att leverera en slutprodukt som är bättre än vad beställaren förväntat sig. Vår policy är att alltid leverera en god och hållbar kvalitet inom uppsatta ramar för tid och kostnad så att vi får återkommande kunder.

Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs, de är prestigelösa, kompetenta och motiverade att genomföra varje moment så noggrant att projektet i slutändan kan presentera ett referensprojekt, som både medarbetare och företaget är stolta över.

Varje uppdrag är unikt och planeras i god tid för att förebygga risker. I det ständigt pågående förbättringsarbetet ingår att lyhört följa upp beställares, leverantörers och personalens synpunkter och att aktivt förbättra rutiner och förutsättningar för utförandet av uppdragen.

Vi bygger för framtiden och vårt mål är att leverera projekt som håller över tid..

KA PROJECTS MILJÖPOLICY

Vi värnar och tar ansvar för vår gemensamma miljö och arbetar därför med att successivt anpassa verksamheten så att företagets miljöpåverkan minskar.

Vår policy är att utöver uppfyllnad av kundens uppsatta krav, alltid göra ansträngningar för att hitta små som stora ändringar som förebygger eller minskar vår verksamhets miljöpåverkan.

Vi tar ansvar för vår miljö genom att:
• vara uppdaterade och följa aktuella lagar och regler
• fastställa verksamhetens betydande miljöaspekter
• sätta upp miljömål utifrån de mest betydande miljöaspekterna
• minimera energianvändningen i våra projekt
• återanvända material
• fortlöpande utbilda och informera personal i miljöfrågor
• beakta livscykelekonomi
• göra riskbedömningar
• om möjligt undvika material och teknik som nyttjar icke förnybara resurser
• om möjligt sluta kretsloppen
• Beakta livscykelekonomi
• ständigt arbeta med förbättring av vårt miljöarbete

KA PROJECTS ARBETSMILJÖPOLICY

Vi vill ha säkra arbetsplatser med god ordning, där personalen trivs och mår bra, därför jobbar vi på strukturerat sätt för att förebygga olyckor och främja hälsa.

Ledarskapet är ansvarsfullt och varje ledare tillser att uppdrag har rätt organisation, kompetens och arbetssätt för att skapa rätt förutsättningar för den anställde.

På KA Project ansvarar vi gemensamt för vår arbetsplats genom att agera säkert, hälsofrämjande och genom att vara en god arbetskamrat.

Vårt mål är att ha trygga arbetsplatser och medarbetare som tycker att det är roligt att gå till jobbet.

Vi når det genom att:
• sträva efter ständig förbättring
• bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med medarbetare i syfte att förebygga och
  minska arbetsmiljörisker och främja hälsa motverka ohälsa
• kompetensutveckla medarbetare
• följa lagar och krav i Bygg- miljö- och arbetsmiljölagstiftningen och
  ständigt öka vår kunskap och förståelse i dessa frågor
• ha en dialog med beställare, leverantörer, myndigheter och andra intressenter gällande arbetsmiljö
• ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners i uppdrag
• kontinuerligt följa upp måluppfyllnad

Policyn bygger på våra arbetsmiljömål och värdegrunder, den är en central del av vårt verksamhetssystem och gäller för alla inom företaget och de leverantörer vi engagerar.

 

Vi är stolta medlemmar i:

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT

KA Project åtar sig olika typer av entreprenader och har en byggserviceavdelning med bred kompetens! Välkommen med din offertförfrågan.

KONTAKTA OSS