KVALITETSPOLICY

KA Projects kvalitetspolicy förklarar intentionerna i företagsledningens övergripande kvalitetsmål och lyder:

  • Vi skall genomföra uppdragen med avtalad kvalitet, inom avtalad tids- och kostnadsram samt med sådan kvalitet att vi får fortsatt förtroende hos våra kunder

Det är värdefullt med beställarens, personalens och underentreprenörers synpunkter i vårt förbättringsarbete.

MILJÖPOLICY

I verksamhetsområden där företaget verkar skall vi, där det är möjligt inom de ramarsom ges:
• Minimera energianvändningen
• Återanvända material
• Sluta kretsloppen
• Beakta livscykelekonomi
• Verka för återbruk av spill genom sortering
• Vara aktiv med miljöinformation
• Utbilda personal i miljötänkande
• Vara återhållsam med bruk av material och teknik som nyttjar icke förnybara resurser.
•Vidareutveckla miljökraven för att ständigt bli bättre i vår miljöhänsyn.

 

Vi är stolta medlemmar i: