Kvalitetspolicy

KA projects kvalitetspolicy förklarar intentionerna i företagsledningens övergripande kvalitetsmål och lyder:

 • Vi skall genomföra uppdragen med avtalad kvalitet, inom avtalad tids- och kostnadsram samt med sådan kvalitet att vi får fortsatt förtroende hos våra kunder
 • Det är värdefullt med beställarens, personalens och underentreprenörers synpunkter i vårt förbättringsarbete.
 

Miljöpolicy

I verksamhetsområden där företaget verkar skall vi, där det är möjligt inom de ramarsom ges:
 
 • Minimera energianvändningen
 • Återanvända material
 • Sluta kretsloppen
 • Beakta livscykelekonomi
 • Verka för återbruk av spill genom sortering
 • Vara aktiv med miljöinformation
 • Utbilda personal i miljötänkande
 • Vara återhållsam med bruk av material och teknik som nyttjar icke förnybara resurser
 • Vidareutveckla miljökraven för att ständigt bli bättre i vår miljöhänsyn.